ANBI

Algemeen.

De Stichting Basic Fund van de Lionsclub Castricum-Heemskerk is een Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI) en dat geeft belastingvoordelen aan personen en organisaties die acties voor goede doelen  van de Lionsclub geldelijk ondersteunen. Een ANBI  dient verplicht  een aantal gegevens op een  website openbaar te maken.  De gegevens inzake het boekjaar 2015/2016 van ons treft u onderstaand aan.

Gegevens.

Stichting Basic Fund Lionsclub Castricum- Heemskerk actie voerend via Lionsclub Castricum- Heemskerk.

Bestuur Stichting: G. Tentij , voorzitter; L.v.d.Vate , secretaris en G.B.M. de Groot, penningmeester.

De bestuurders zijn onbezoldigd en er zijn geen personeelsleden in dienst.

Postadres stichting: Koningin Wilhelminalaan 5, 1901 DM Castricum.

Fiscaal nummer: 816787281.

Doelstelling/Beleidsplan: De doelstelling van Lions Clubs International  verwezenlijken door het voeren van acties en bieden van hulp.

In het verslagjaar 2015/2016  waren er de volgende activiteiten : lentedag op Kijk Uit  ,stand op het zomerfestival bij Marquette en een  eendjesrace  op landgoed Assumburg tijdens Beats & Bites.  De opbrengsten inclusief rente spaarrekening waren in totaal € 3.995,- en de kosten voor beachvlaggen en te verkopen voorraad E 630. Aan de volgende goede doelen werd in totaal € 6.319,- gedoneerd :   speelkamer RKZ Beverwijk, Dierenduintje Castricum  met daarnaast een  jaarlijkse bijdrage Hortus Bulborum. Het Reservefonds van de stichting nam af met € 2.954 en bedraagt bij de afsluiting van het verslagjaar € 27.256

Disclaimer

Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hier verstrekte informatie kan de Lionsclub Castricum-Heemskerk geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van de hierboven gegeven informatie  rechten worden ontleend.